ติดต่อเรา


โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี
หมู่ท่ ๓  ตำบลท่าสะอาด  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์  ๔๒๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐๘๗ ๘๑๕๐ ๘๓๕

E-Mail : namsuoypakdee.loei1.go.th.
Website  : 
namsuoypakdee@loei1.go.th


โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี


Comments