นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี  จัดการศึกษาและพัฒนาให้เด็กเป็นคนเรียนดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้  ร่วมใจชุมชน และยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ปรัชญา

โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดีเป็นโรงเรียน น่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนร่วมใจและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 พันธกิจ

  .  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

                   .  พัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                   .  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

                  .  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ( SBM ) 

                   .  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

                   .  พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามอัตลักษณ์ที่กำหนด

                   .  จัดกิจกรรมตามมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

                     ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Comments