ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี  ที่ตั้ง  ๑๙๙ หมู่ที่     ตำบลท่าสะอาด  อำเภอ นาด้วง  จังหวัด เลย  สังกัด สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑

 โทร   0878150835     โทรสาร……..e-ma  namsuoypakdee@loei1.go.th   website…………

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๙  ไร่   เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี  รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ    หมู่บ้าน คือ   หมู่ที่ ๓  บ้านน้ำสวยภักดี  

ตำบลท่าสะอาด   อำเภอนาด้วง   จังหวัดเลย

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี  เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านน้ำสวย   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๐๑  โดยการนำของนายพันธ์ พรหมราศี  ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยราษฏร์ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น    หลัง  มีนายทูล  โลขันสา  เป็นครูใหญ่คนแรก   มีพื้นที่  ๑๒  ไร่  ต่อมาได้รับบริจาคสมทบเพิ่มอีก    ไร่เศษ   พ.ศ. ๒๕๑๓  ได้รับงบฯก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ  ๑ หลัง  ๒ ห้องเรียน ปัจจุบันรื้อถอนแล้ว  พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบฯก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ฉ     หลัง  ๔ห้องเรียน  และ  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้รับงบฯก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖    หลัง  ๓ ห้องเรียน   งบฯก่อสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ    หลัง  โรงฝึกงาน    หลัง  และส้วม    หลัง  ๒ ที่  พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับงบก่อสร้างถังเก็บนำฝนแบบ ฝ. ๓๓   จำนวน ๑  ชุด  และก่อสร้างส้วม    หลัง    ที่  และในปี ๒๕๔๒ / ๒๕๔๕  ได้รับงบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ยาว  ๓๐๐  เมตร  พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้งบงบบริจาคก่อสร้างอาคารห้องสมุด    หลัง  ในปีพ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น  “โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี”  เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้าน   ในส่วนของข้าราชการครูและผู้บริหารมีการย้ายหลายครั้ง  จน  พ.ศ. ๒๕๕๙ นางศิริลักษณ์ สุระอุดร  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี จนถึงปัจจุบัน  ใน ปี  การศึกษา  ๒๕๖๒ มีข้าราชการครูทั้งสิ้น    คน  นักการภารโรง  ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ๒  จำนวน    คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๑ คน

Comments