วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                                                                           

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี   จะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตามค่านิยมไทย  13  ประการ และจะจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการบริหารการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ปรัชญา

              ประพฤติดี    มีวิชา      พัฒนาอนามัย      หมายถึง      ผู้ที่จบจากโรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดีแล้วมี คุณลักษณะ   คือ มีความประพฤติเรียบร้อย มีมารยาทที่ดีในสังคมอย่างเหมาะสม กับบุคคลและสถานที่มีความรู้ความสามารถตามระดับการศึกษาที่จบ  พร้อมทั้งมีพลานามัยที่สมบรูณ์ตามวัย

  คำขวัญ

              โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี  มีสิ่งแวดล้อมงามเด่น  เน้นคุณธรรม นำวิชาการ ประสานความร่วมมือ

ยึดถือวัฒนธรรมไทย อนามัยสมบูรณ์     

 

      
    สีประจำโรงเรียน  สีขาว

           สีขาว

              หมายถึง  ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามและคุณธรรม อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด

               สีเขียว

              หมายถึง  ความเจริญงอกงามทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ขั้นพื้นฐานตามชั้นที่จบการศึกษา พร้อมทั้งมีจิตใจ กาย วาจา อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด

 

 

 

 

 

 

Comments